028 6295 6121

Diệt mối tận gốc Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận 3

Địa chị: 56 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại:  08.3929.xxxx

Fax: 08.3929.xxxx

Nội dung công việc: Diệt mối tận gốc một lần toàn bộ khu vực.

Ngày ký hợp đồng: 06/02/2012