028 6295 6121

Ban Công Tác Phía Nam – UBTW Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Địa chị: 176 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung công việc: Diệt mối và phòng chống mối toàn bộ công trình tại 176 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Xử lí phòng chống mối định kỳ 1 năm 1 lần.

Ngày ký hợp đồng: 20/05/2015